HİZMET SÖZLEŞMESİ

Madde 1) Taraflar

İşbu sözleşme, B2 Yazılım Anonim Şirketi (bundan böyle B2 YAZILIM olarak anılacaktır) ile B2EL Araç Satış Süreçleri Yönetim Sistemi'ne (bundan böyle B2EL olarak anılacaktır) giriş yapan üye kullanıcı (bundan böyle FİRMA olarak anılacaktır) arasında düzenlenmiştir.

Madde 2) Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, FİRMA'nın YAZILIM'ı kullanım şart ve koşullarının belirlenmesidir.

Madde 3) Tanımlamalar

YAZILIM; kısaltması B2EL olan B2EL Araç Satış Süreçleri Yönetim Sistemi'dir. YAZILIM, B2 YAZILIM tarafından şartları işbu sözleşmede açıkça yazılı şekilde FİRMA'nın kullanımına sunulmuş olan programdır. YAZILIM, B2 YAZILIM tarafından FİRMA'nın kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bilgi, belge, dosya ve resim girişi yaptığı ve B2EL'in sayfa, ekran ve raporları aracılığı ile bu bilgi, belge, dosya ve raporları doğrudan ya da dolaylı olarak görüntülediği bilgisayar programıdır.

Madde 4) Sözleşmenin Başlangıcı ve Geçerlilik Süresi

FİRMA'nın B2 YAZILIM tarafından kendisine sunulan internet adresindeki bilgileri doldurması ve “Sözleşmeyi okudum onayladım” işaret kutusunu işaretlemesi, işbu sözleşmeyi okuduğu, anladığı, onayladığı ve karşılıklı olarak sözleşmenin akdedildiği anlamına gelmektedir.

Taraflar sözleşmeyi 1 (bir) ay önceden bildirmek koşulu ile tek taraflı olarak iptal edebilirler.

İşbu sözleşmedeki gizlilik şartları, FİRMA, B2EL'i ya da B2EL'den aldığı ekran görüntülerini, yazıcı çıktılarını, raporları ve burada bahsi geçen ya da geçmeyen tüm faydalardan yararlandığı müddetçe geçerliliğini korur.

Taraflardan biri sözleşmede açıkça yazılı olan maddelere aykırı hareket etmesi durumunda diğer taraf sözleşmeyi herhangi bir bekleme şartı olmaksızın tek taraflı olarak feshedebilir.

Sözleşmenin sonlandığı tarih itibariyle FİRMA'nın borç – alacak durumu hesaplanır. Taraflar borçlarını en geç 7 iş günü içerisinde öderler.

Madde 5) Genel Hükümler

Savaş, doğal afet, grev, lokavt, isyan, internet servis sağlayıcı alt yapı sorunları, telekomünikasyon altyapısı sorunları, elektrik kesintileri, hava muhalefeti ve B2 YAZILIM'ın kontrol etmesi mümkün olmayan durumlarda vermekle yükümlü olduğu YAZILIM ve diğer hizmetleri yerine getirememesinden dolayı sorumlu tutulamaz.

B2 YAZILIM işbu sözleşmenin koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. Yapılacak değişiklikler için herhangi bir ön bilgilendirme, ihtar ya da ihbar yapılması gerekli değildir.

İşbu sözleşme ile ilgili olası ihtilaflarda İstanbul Avrupa Yakası Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 6) Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

FİRMA YAZILIM'ı kullanmak için B2 YAZILIM'ın belirlediği ücreti ödemekle yükümlüdür. FİRMA yükümlü olduğu ödemeleri zamanında yapmaması durumunda B2 YAZILIM, YAZILIM'ı duraklatma, durdurma ve verdiği tüm hizmetleri sonlandırma hakkına sahiptir.

B2 YAZILIM kendi belirleyeceği bir süre için FİRMA'ya YAZILIM'ı ücretsiz olarak kullandırma hakkına sahiptir.

FİRMA'nın işbu sözleşmeden doğan haklarını gerçek ya da tüzel üçüncü taraf kişilere devredemez. FİRMA işbu sözleşme ile kullanımına sunulmuş olan YAZILIM'a girişi için kullanılan kullanıcı adı, e-mail, şifre, anahtar sözcük, retina bilgi ve resmi, yüz bilgi ve resmi, ses bilgi ve kaydı gibi burada sayılan ve sayılmayan tüm sisteme giriş yapmasını sağlayan bilgileri gizli tutacağını, gerçek ya da tüzel üçüncü taraf kişilerle paylaşmayacağını, paylaşması durumunda YAZILIM'a erişiminin engellenebileceğini, YAZILIM'ın kullanımının duraklatılabileceğini ya da durdurulabileceğini ve ayrıca YAZILIM'a giriş bilgilerinin gerçek ya da tüzel üçüncü taraf kişilere geçmesinden kaynaklanan zarar ve ziyandan B2 YAZILIM'ın sorumlu olmadığını ve sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

FİRMA, YAZILIM'ı kullanmak amacıyla üye olurken verdiği bilgilerin doğruluğundan sorumludur. FİRMA, bilgilerin eksik ya da hatalı olmasından dolayı YAZILIM'ın, B2 YAZILIM tarafından duraklatılabileceğini, durdurulabileceğini, verilen hizmetin iptal edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

FİRMA YAZILIM'a girdiği bilgi, belge, dosya resim ve burada sayılan ya da sayılmayan tüm içeriklerin doğruluğundan ve Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uygunluğundan kendisinin sorumlu olduğunu, söz konusu girişlerin doğru olmamasından ya da Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uygun olmamasından B2 YAZILIM'ın sorumlu olmadığını ve böyle bir durumda B2 YAZILIM'ın YAZILIM'ı duraklatma, durdurma, iptal etme, erişimi engelleme hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

FİRMA 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında veri sorumlusu sıfatında olduğu, B2 YAZILIM'ın veri işleyen sıfatında olduğu bilgileri ve B2 YAZILIM'ın verileri işlediği bilgisi de dahil olmak üzere kişisel verilerinin girişi yapılan gerçek ve tüzel tüm kişilerden gerekli onarların alınması güncel kanunlarla belirlenmiş ve gelecekte çıkacak tüm kanunlarla yapılması sabit olan sorumlulukların yerine getirilmesi konusunda sorumlu olduğunu, B2 YAZILIM'ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını ve aksi hareketle B2 YAZILIM'ın uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı defaten karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

B2 YAZILIM, YAZILIM üzerinde yeni özellik ekleme, mevcut özellikleri kaldırma, işleyişte değişiklik yapma, tasarım ve görünümde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

FİRMA, YAZILIM'a girdiği bilgilerin kişisel veri kapsamına girmeyen kısımlarının ve kendi kimlik ve kişisel bilgileri kullanılmadan B2 YAZILIM tarafından kullanılmasına ve işlenmesine izin verdiğini kabul eder.

FİRMA, B2 YAZILIM'ın yasal sorumluluklarını yerine getirmek ya da YAZILIM'ı geliştirmek için FİRMA'nın YAZILIM'a erişimi ile ilgili bilgileri, YAZILIM içerisinde yaptığı işlemleri, girdiği sayfaları, girişi esnasında kullandığı bilgisayara ait genel bilgileri, IP Adresini, internet servis sağlayıcı bilgilerini kayıt altına alabileceğini kabul eder.

FİRMA, YAZILIM'ı kullandığı cihazlarda YAZILIM'ın veri depolayabileceğini, bu verileri gerektiği zamanlarda okuyabileceğini ve silebileceğini kabul eder.

FİRMA, B2 YAZILIM'ın gerekli hukuki koşulların oluşması durumunda, YAZILIM'a girdiği içeriği açıklamakla yükümlü olduğunu ve bundan dolayı oluşacak zarar ve ziyandan B2 YAZILIM'ı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

B2 YAZILIM, YAZILIM'ı durdurma hakkına sahiptir. Durdurma hakkını kullanması durumunda B2 YAZILIM, FİRMA'nın YAZILIM'a girdiği bilgileri FİRMA'ya dijital ortamda teslim edecektir.

FİRMA, YAZILIM'ı ile ilgili tüm işlemlerde, işbu sözleşme ve B2 YAZILIM ile imzaladığı dijital ve ıslak imzalı diğer sözleşmeler, bu sözleşmelere ait ekler ile B2 YAZILIM'ın belirlediği tüm koşullara, dürüstlük ilkelerine, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uymayı taahhüt eder. FİRMA, FİRMA'ya ait tüm kullanıcı ve alt kullanıcıların sorumluluğunun FİRMA'ya ait olduğunu ve ilgili kullanıcıların konu hakkında bilgilendirilmeleri ve onaylarının alınması sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder.

FİRMA, YAZILIM'ı iyi niyet çerçevesinde kullanacağını ve kötüye kullanımından doğacak her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

FİRMA, YAZILIM'ın kullanımı ile ilgili olarak gerçek ya da tüzel üçüncü kişilerden doğrudan ya da dolaylı olarak gelecek zarar ve ziyandan B2 YAZILIM'ı yine doğrudan ya da dolaylı olarak sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

FİRMA, YAZILIM'ı kullanımından doğan ücretin B2 YAZILIM tarafından belirleneceğini kabul eder.

Madde 7) Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

YAZILIM'ın tüm ticari hakları B2 YAZILIM'a aittir.

B2 YAZILIM, FİRMA'ya, YAZILIM'ı sözleşme ile belirlediği bir süre için ve yine sözleşme ile belirlenen bir ücret karşılığında, kullanım özellikleri, içerikleri ve yetkileri B2 YAZILIM tarafından belirlenecek şekilde kullanım hakkı vermiştir.

FİRMA ya da FİRMA ile ilişkili gerçek ya da tüzel üçüncü taraf kişiler, FİRMA'ya tanınan hakları kullanarak, YAZILIM'ı tamamen ya da kısmen kopyalayamaz, çoğaltamaz, kiralayamaz, satamaz ve başkaca kişilerin faydası amacıyla kullanamaz. FİRMA, söz konusu bu kullanım, kopyalama, çoğaltma, YAZILIM'ın özelliklerinin ticari rakiplere aktarılması gibi işlemlerden dolayı B2 YAZILIM'ın uğrayacağı zarar ve ziyanı derhal ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

FİRMA'nın YAZILIM'ın kendisinde ve diğer YAZILIM kullanıcılarında düzenli olarak çalışmasına engel olacak tüm faaliyetleri işbu sözleşme kapsamında yasaklanmıştır. Yasaklı olan bu faaliyetin yürütülmesi durumundan dolayı B2 YAZILIM'ın uğrayacağı zarar ve ziyanı derhal ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

FİRMA, kendisine tanınan hakları B2 YAZILIM'ın ticari rakiplerine fayda sağlayacak şekilde kullanamaz. FİRMA, kendisine tanınan söz konusu hakların B2 YAZILIM'ın ticari rakiplerine fayda sağlayacak şekilde kullanımından dolayı B2 YAZILIM'ın uğrayacağı zarar ve ziyanı defaten, müteselsil ve derhal tazmin edeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

Madde 8) Sorumlulukların Sınırlandırılması

B2 YAZILIM, YAZILIM'ın kusursuz, hatasız, sorunsuz olduğunu ya da YAZILIM'ı %100 kesintisiz olarak kullandıracağını, FİRMA'nın ihtiyaç duyduğu tüm özelliklerin YAZILIM tarafından ihtiva edildiğini, YAZILIM'ı kullanması durumunda FİRMA'nın ticari kar elde edeceğini taahhüt etmemektedir.

FİRMA, kendisinin, kullanıcı ve alt kullanıcılarının YAZILIM'a girdiği her türlü bilgi, belge, resim, dosya ve burada sayılmayan tüm içeriklerden ve bunların yasalara uygun olmasından kendisinin sorumlu olduğunu, B2 YAZILIM'ın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını ve hiçbir hukuki süreçte maddi ve manevi olarak B2 YAZILIM'dan herhangi bir beklenti içerisinde olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 9) Destek Koşulları

B2 YAZILIM, FİRMA'nın YAZILIM'ı mümkün olan en faydalı şekilde kullanması için elinden gelen gayreti göstereceğini beyan eder.

FİRMA, YAZILIM ile ilgili yazılımsal ve süreçsel tüm ihtiyaçlarını, değişiklik taleplerini, karşılaşacağı olası hataları 0 850 885 05 04 numaralı telefonu arayarak ya da destek@b2yazilim.com e-mail adresine göndererek bildirebilir. B2 YAZILIM gelen talepleri resmi iş günlerinde hafta içi 09:00 ile 18:00 saatleri arasında geliş ve öncelik sırasına göre değerlendirerek mümkün olan en kısa sürede geri dönüş yapacağını, talepleri uygunluk durumuna göre değerlendireceğini ve uygun gördüğü talepleri YAZILIM'a uygulayacağını beyan eder.